Consultatie: Coaching op de werkvloer

Spectrumvisie hanteert de Teacch-Geinspireerde Aanpak (TGA) bij korte of langdurige coachingstrajecten. De omgeving van de leerling met autisme wordt daarmee goed afgestemd op zijn/ haar individuele ondersteuningsbehoefte waardoor gedragsproblemen voorkomen kunnen worden en het welbevinden vergroot wordt. Hiermee wordt ontwikkeling en leren (weer) mogelijk.

Omschrijving:

Als ik door ouders of een school wordt ingehuurd om mee te kijken in de ondersteuning van een kind met autisme, doorloop ik doorgaans de volgende stappen:

  • In beeld brengen wat het autisme voor dit individuele kind inhoudt. Dit start met het invullen van een autismepaspoort door groepsleiding, ondersteuningsteam, ouders (in ideaal geval in samenwerking). Het is ook mogelijk dat ik het autismepaspoort invul op basis van dossieronderzoek (eventueel i.s.m. ouders/ groepsleiding).
  • Het concreet en duidelijk vaststellen welke mogelijkheden en sterke kanten er binnen het kind, maar ook in de omgeving, aanwezig zijn. Hiervoor wil ik graag één of twee keer observeren in de klassensituatie.
  • Het ‘vertalen’ van den ondersteuningsbehoeftes die in het autismepaspoort aangegeven zijn naar een passende ondersteuning, zoals bijvoorbeeld (dag)schema’s, ritmes, ordening/structuur en de vermindering van prikkels. Hierbij gebruikmakend van de sterke kanten, maar ook bijvoorbeeld bijzondere interesses van het kind zelf. Ik geef hierbij vaak het advies voor om een basisaanpak te ontwerpen die door alle betrokkenen uitgevoerd kan gaan worden.
  • De omgeving duidelijk maken water er bij dit kind onder de ijsberg speelt en hoe daar mee om te gaan (bijvoorbeeld door een gesprek op school aan te gaan).
  • Het concreet structureren van afspraken, verantwoordelijkheden, praktische taken, (werk)schema’s en rollen.

Bij voorkeur geef ik voorafgaand aan punt 4 een scholing over autisme, zodat groepsleiding de adviezen kan koppelen en begrijpen vanuit de ondersteuningsbehoeften uit autisme. (niet herkennen is ook niet zelf kunnen aanpassen).

Kosten:

Op basis van uurtarief á €125,-  (waarvan vooraf een offerte) en eventuele reiskosten

Voor wie:

– leerkrachten BO/SO/VO/VSO
– klassenassistenten
– intern begeleiders
– logopedisten
– orthopedagogen
– vakleerkrachten
– ambulant begeleiders
– zorgmedewerkers (ook thuisbegeleiders)

Referentie:

Wij hebben Suzanne leren kennen als een enthousiaste en bevlogen coach die zowel vanuit een overkoepelende autisme-kapstok mee kan denken, maar anderzijds ook af kan dalen op zeer concreet casusniveau. Ze heeft een mooie scholingsdag verzorgd waarbij ze het team letterlijk heeft meegenomen in het ‘autisme anders bekijken’ waarna ze ’s middags een ervaringscircuit heeft verzorgd. Zeer leerzaam, zowel vanuit theorie als praktijk! Daarnaast hebben we Suzanne mee laten denken bij een aantal concrete leerlingen met een dusdanig pittige ondersteuningsvraag dat we graag expertise erbij wilden halen. De duidelijke meerwaarde die Suzanne kenmerkt, is het zoeken van de ‘waaroms’ achter het gedrag en het gebruik van het autismepaspoort geeft daarbij een zeer duidelijk en richtinggevend handvat.  Als orthopedagoog vond ik ook heel mooi dat Suzanne gedegen dossieranalyse doet zodat je echt verder kunt op het punt waarop je staat; ze maakt gebruik van de psychologische onderzoeken die eerder zijn afgenomen en haalt daar ook haar informatie uit om het autismepaspoort te vullen. Positief hieraan is verder dat naast leerkracht en overige begeleiders op school ook de ouders hierbij betrokken worden. Het autismepaspoort is écht een samenvatting wat heel veel richtingen geeft voor verdere begeleiding. Nadat het autismepaspoort in breed team is besproken, is er aan de slag gegaan en ook hierbij kan ik zeggen dat Suzanne in staat is om af te dalen op heel concreet casusniveau: randvoorwaarden worden systematisch nagegaan, begeleidingsstijl wordt besproken, er worden dingen uitgeprobeerd en snel geëvalueerd en ze is een ster in het SAMEN ontdekken. Ze is geen coach die een paar adviezen dropt en dan weer vertrekt, maar écht samen de zoektocht inzet. Hierbij vind ik sterk dat ze het totale kind wil zien: cognitief functioneren, sociaal-emotioneel, prikkelverwerking enz. Ook de samenhang hiertussen en de beïnvloeding van verschillende deelgebieden kan Suzanne heel duidelijk verwoorden en aantonen. Het effect van de begeleiding van Suzanne is zeer duidelijk merkbaar bij de leerling zelf (veel méér in comfortzone), bij het team en ook schoolbreed heeft Suzanne ons geholpen in het definiëren van de passende randvoorwaarden voor deze leerlingen. Kortom, we zijn blij dat we gebruik hebben kunnen maken en nog steeds maken van de expertise van Suzanne!

Corrie Hogeveen- Orthopedagoog Rehoboth Onderwijs en Zorg, Barneveld

Snel navigeren naar het andere aanbod: 

Cursus: Autisme Anders Bekijken 
Studiedag: Autisme Anders Bekijken & Ervaren 
Lezing: Autisme Anders Bekijken
Lezing: Anders Kijken Naar Gedrag
Lezing: Anders kijken naar kinderen met autisme en VB
Lezing: Vind je eigen weg met jouw autisme
Lezing: Het autismepaspoort
Module: Autisme & Stress 
Module: Emotionele Ontwikkeling
Workshop: Autisme Anders Ervaren 
Workshop: Autisme Anders Benaderen
Workshop: De Autiscan in jouw klas
Consultatie: Diverse mogelijkheden